Home

Klassificering av förorenade massor

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor

Anpassningen till förorenade massor har också medfört att rekommendationerna i denna rapport i vissa avseende skiljer sig från den metodik som anges i EU:s vägledning för klassificering av farligt avfall. Koncentrationsgränserna bestäms av ämnets klassificering enligt kemikalielagstiftningen döma hur bra olika tillvägagångssätt är vid klassning av förorenade massor in situ i sam-band med efterbehandling av förorenade områden. Målet är att publikationen ska höja kunskapsnivån och medvetenheten i branschen, inte minst beträffande de stora osäker-heter som finns med traditionella metoder för klassning av förorenade massor

De uppdaterade bedömningsgrunderna redovisar kortfattat relevant lagstiftning som berör avfallsklassificering. Rapporten ger också förslag till principer för ett bedömningssystem samt rekommendationer till koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall för ett antal vanliga föroreningar Uppdaterad Avfall Sverige Rapport för Klassificering av Förorenade Massor. I dagarna publicerade Avfall Sverige den nya rapporten för bedöming av framför allt schakt- och muddermassor samt förorenade jordar. Denna rapport (Avfall Sverige 2019:01) ersätter den tidigare från 2007,. Branschorganisationen Avfall Sverige har uppdaterat sina bedömningsgrunder för klassificering av förorenade massor. I en ny rapport erbjuder man en metod som omsätter EU-regler till praktik. Bild: Colourbox Av Peter Olofsson den 11 februari 2019 09:24. Branschorganisationen Avfall Sverige har uppdaterat sina bedömningsgrunder för klassificering av förorenade massor. I en ny rapport erbjuder man en metod som omsätter EU-regler till praktik. I de uppdaterade bedömningsgrunderna redovisas kortfattat relevant lagstiftning som berör avfallsklassificering Avfall Sverige har uppdaterat sina bedömningsgrunder för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. I en ny rapport redovisas kortfattat relevant lagstiftning samt en metodik för att bedöma om de förorenade massor är farligt avfall

Hjälp att klassa förorenade massor - Avfall Sverig

 1. Det är ditt ansvar att bedöma om såväl våra generella riktvärden för förorenad mark som beräkningsprogrammet kan användas för det förorenade området. De generella riktvärdena för förorenad mark kan användas mot bakgrund av följande: De är rekommendationer och ett av flera verktyg i riskbedömning av förorenade områden
 2. Innebörden av massor finns inte definierat i miljöbalkens författningar och kan innefatta en mängd olika typer av avfall, till exempel massor som tas ur ett förorenat område, sopsand från stadens gator, slam från ett reningsverk, jord och muddermassor som uppkommer vid anläggningsarbeten. Massor kan vara förorenade eller icke förore.
 3. dre lämpliga omhändertaganden
Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar | VA

Cirkulär hantering av förorenade massor. Projektet syftar till att utveckla förbättrade metoder för mera tillförlitlig klassificering av förorenade jordmassor, så att dessa kan återanvändas på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt för lämpliga ändamål exempelvis för vägbyggen,. Förorenade massor som uppkommer i andra projekt utanför Förbifart Stockholm får inte läggas upp inom projektet. 2.2 Lagring av massor Tillfällig lagring kan ske antingen av massor som uppkommit i egen verksamhet och som lagras inom verksamhetsområdet där de uppkommit eller under omlastning för vidare transport (dock maximalt en vecka) Klassificering av verksamheter Förorenade områden tas inte upp mer än att vi tydliggör gränsdragningen mot 10 kap. miljöbalken. ning av massor och är helt beroende av planering och kommunikation mellan verksamhe-ter med massöverskott eller massunderskott för typ av massor och ifall provtagning behövs: 1. Kommer massorna från en fastighet där saneringsar‐ beten pågår eller har genomförts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor? 2. Kommer massorna från en fastighet där det be‐ drivs/har bedrivits industriverksamhet? 3

Användning av Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor (2007:01)-Användning av CLP-förordningen vid klassificering-Användningen av handbok för återvinning av avfall i anläggningsändamål (NV 2010:1) Erik Bergstedt och Linda Johnsson - WSP Environmental. 13.00-14.3

Uppdaterad Avfall Sverige Rapport för Klassificering av

hållbar hantering av förorenade massor. I projektet har olika styrmedel i samhället analyserats i avsikt att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för en ökad återvinning av förorenade jordmassor. De samhällsekonomiska nyttorna för samhället med en ökad återvinning av förorenade jordmassor har beskrivits övergripande Flera svenska vägledningar för klassificering av jord och askor. Två avfallsslag för vilka det redan under tidigare lagstiftning fanns ett behov av vidare vägledning, är förorenade (jord)massor och förbränningsrester (askor). Av de 15 HP faktorerna är det i synnerhet HP14 som har diskuterats och för askor även HP4 och HP8 Det finns några undantag då användning av schaktmassor inte behöver anmälas till miljöförvaltningen, nämligen . 1. Mellanlagring av mindre än 10 ton vid ett enskilt tillfälle samtidigt som lagringstiden är kortare än 1 år om massorna ska deponeras eller 3 år om massorna ska återvinnas eller behandlas. Jämför verksamhetskod 90. Klassificering. Idag hanteras jordmassorna så att förorenade massor körs direkt till vald behandlingsanläggning när vi vet att analysen stämmer väl överens med hela partiet. VafabMiljö kan hjälpa till med klassificering om avlämnaren misstänker att proverna kan vara missvisande. Vi tar då in massorna på Gryta för lagring

Hjälp klassa förorenade massor - Recyclin

massor som är eller kan vara förorenade. Med massor me-nar vi uppgrävda massor, både jord och fyllnadsmassor. Uppgrävda massor är ett avfall, som i första hand ska åter-användas och återvinnas. En förutsättning för att kunna återanvända massor är att eventuellt innehåll av förore Klassificering av farligt gods är en förutsättning för att veta vilka regler som ska användas och hur transporterna får utföras. Avsändaren av det farliga godset är ansvarig för klassificeringen. Fakta. Farligt gods delas in i nio olika klasser Medveten felaktig klassificering av materialet som avlämnats, debiteras med en straffavg. på 10.000:- + aktuell mottagningsavg. Avlämning av kontaminerade massor som ej hanteras på Vedyxatippen eller 55:ans Täkt- och Återvinningsanläggning debiteras den faktiska kostnaden för vidare transport och deponering på lämplig avfallsanläggning + 10.000:- Klassificering av förorenade massor enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) och avfallsförordningen (2011:927) bygger på den metodik som används för kemikalie-klassning enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Den klassificering av ämnenas farliga egenskaper som gjorts baserar sig på den metodik som tagits fra

Nya bedömningsgrunder för förorenade massor - Liljemark

använda massorna. Det bestäms inte heller endast av om massorna är förorenade eller inte, även om detta kan vara av betydelse för bedömningen. Det är framförallt två kriterier som är av avgörande betydelse för om uppgrävda massor skall betraktas som avfall: − Massornas kvalitet (renhet klassificera massor som ska schaktas bort och transporteras till anläggning för deponering eller behandling. Varje förorenat område är unikt i avseende på absoluthalter föroreningar. Något som är gemensamt de flesta förorenade områden är heterogenitet och lognormalfördelning av föroreningshalter Avfall Sveriges rapport 2007:01 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor är just nu under uppdatering och beräknas vara klar någon gång under nästa år. EU-kommissionen har dock nyligen gett ut ett utkast till vägledning för klassificering av avfall, vilket gör att det nu finns stöd i klassificeringen på internationell nivå Totalt hanterades ca 14 000 ton förorenade massor varav 12 000 ton behandlades termiskt. Föroreningarna bestod huvudsakligen av tjärämnen som bl.a. innehåller s.k. PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Medelhalten av PAH i de förorenade massorna som behandlades termiskt var ca 3 000 mg/kg TS

Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) (Avfall Sverige 2019). 4.2 Grundvatten SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten med syftet att främst bedöma grundvattnets tjänlighet som dricksvatten vilka även har anpassats till Livsmedelsverket Med förorenade massor avses i denna rapport massor med föroreningshalter högre än Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Riktvärdena finns i Rapport 5976. Haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall finns i Rapport 2007:01 från Avfall Sverige. 2.4. Klassificering av materialkvalite

Här får du reda på vad du behöver tänka på innan du lämnar förorenade jordar och massor till oss. Vi tar emot och behandlar förorenad massor och jordar på vår återvinningsanläggning i Helsingborg. Det mesta av massorna som kommer in till anläggningen är förorenade med oljeprodukter som bensin, diesel eller eldningsolja. Massor som är förorenade [ Upattade volymer av förorenade massor, om det går att avgöra. Risker med föroreningen ur hälso- och miljösynpunkt (till exempel spridning, ångning, damning). Skyddsobjekt. Till exempel dagvattenbrunnar och vattendrag i området och dess närhet, vattenskyddsområde, Natura 2000-område Det är meriterande om du har erfarenhet av: miljötekniska undersökningar fältarbete och/eller provtagningar klassificering av avfall/massor åtgärdsutredning inom förorenade områden uppdragsledning eller byggledning av uppdrag kopplat till förorenade områden och/eller masshantering erfarenhet från entreprenadbransche

Förorenade områden, riktvärden för förorenad mark

Avfall och förorenade områden • Avfallsbegreppet • Klassning av avfall • Att bygga med massor från ett förorenat område • Att bygga med massor i ett förorenat område • Andra anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter som kan uppstå vid sanering och andra åtgärder GERTRUD GYBRANT 2019-02-2 Spridning av förorenade massor (från lastbilar). Utsläpp till vatten (från renat lakvatten, kulturhistoriska klassificering av bebyggelse vilket innebär att de är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt Icke förorenade massor. I vissa fall måste du anmäla användningen av massor även om det inte finns någon risk för förorening. Det gäller om. naturmiljön förändras; du ska använda massorna inom strandskyddat område. Anmälan ska lämnas till länsstyrelsen

Enligt SNI-kod B 90.130 i bilagan är det tillståndsplikt vid: Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa. Tillstånd i dessa fall söker du hos länsstyrelsen i Stockholms län (se länk i högerspalten) Vi är Avfallspartner Sverige AB med bas i Norrköping. Vi sysslar med avfallsbränsle, återvinning, råvaruhandel och mottagning och sanering av Era förorenade massor på ett effektivt och korrekt sätt När förorenad jord och annat förorenat material hanteras kan behov av andra tjänster uppstå. Det kan handla om tjänster som t.ex. mellanlagring, provtagning, analys hos ackrediterat laboratorium, klassificering och sortering. Givetvis hjälper vi er gärna även med detta. Exempel på material vi hanterar är: förorenad jord och jordmasso På uppdrag av Avfall Sverige har Kemakta tagit fram handledningar för hur förorenade massor kan klassificeras som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Kemaktas deponiutredningar inriktar sig på bedömningar av omfattning och effekter av eventuella läckage, framtagning och revidering av kontrollprogram, program för karakterisering av lakvatten, vattenbalanser och underlag för. Först med metod för sanering av PFOS. Svevia har erfarenhet av att utveckla och ta fram nya saneringsmetoder. Vi var bland annat först med att utarbeta en metod för sanering av PFOS-förorenad jord. Vi utvecklar ständigt våra metoder för sanering av både mark och vatten. Varje uppdrag är unikt

Cirkulär hantering av förorenade massor Chalmer

 1. är klassificering av sedimenten och marken för eventuellt omhändertagande på mottagningsanläggning för förorenade massor gjorts. 2 Undersökningsområde 2.1 Sediment i Pålnäsviken Det undersökta området visas i figur 1, där även provpunkterna är utsatta. I tabell 1 redovisas provpunkternas läge och vattendjup
 2. Vid klassificering av förorenad jord och upprättande av åtgärdsmål inom HD C del 2 ska platsspecifika riktvärden angivna i bilaga B användas. De platsspecifika riktvärdena har fastställts genom ett beslut i Bygg- och miljönämnden (diarienummer 2016-1605) Norrtälje kommun, daterat 2016-10-13
 3. 4 Klassificering av förorenade massor som farligtavfallFörslag på haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall har tagits framenligt de principer som presenterats i avsnitt 3. Haltgränser har tagits fram för metaller (18 st),organiska ämnen inklusive bekämpningsmedel (20 st) samt cyanid
 4. Hantering av massor är en aktuell fråga då stora volymer jordmassor med en varierande låg till måttlig föroreningsnivå schaktas/hanteras/behandlas i samband med utförande av stora infrastruktur- och anläggningsprojekt och genom en förtätning av staden med såväl ombyggnation och uppförande av nya bostäder. Det är en stor branschnytta för byggindustrin att få till en mer.
 5. Sveriges Bedömningsgrunder för förorenade massor (Avfall Sverige rapport 2007:01) Det finns ett behov av att ta fram en metodik för provtagning, analys och klassificering av förorena
 6. Avfall /förorenade massor /schaktmassor Ange förväntad mängd massor, och om de är förorenade. Ange klassificeringen av massorna (farligt avfall, icke-farligt avfall) Hur ska massorna hanteras? (mellanlagras, deponeras, sorteras etc.) Driftperioder och arbetstider Saneringsperiod/perioder mellan (år och månad
 7. För framtida efterbehandling och hantering av uppschaktade massor görs även en jämförelse med rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2007). Grundvatten Analyserade metallhalter jämförs i första hand med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013)

beslut gällande återfyllnad med förorenade massor och hur man arbetar med dessa frågor. Detta sker genom en intervjustudie med yrkesverksamma myndigheter och konsulter inom området. Vid arbete med schaktning av förorenade massor ska en anmälas göras till berörd tillsynsmyndighet om hanteringen av massor från regionens byggprojekt Hur säkerställs att de förorenade massorna från regionens byggprojekt hanteras på tekniska- och miljötekniska klassificering kan bestämmas. Detta genomförs på olika sätt och i olika skeden i ett byggprojekt mot Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser6 för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA). Det har kommit nya regler avseende klassificering av avfall, vilket är en anpassning av Avfallsdirektivet till EUs kemikalielagstiftning. Det finns i nuläget ingen vägledning elle Hantering av förorenade massor är svårt ur många perspektiv. Det var en av de största anledningarna till att Pinpointer tillsammans med Enrecon startade sin serie webbinarier om just hur du kan hantera massor och spara pengar på att göra rätt HANTERING AV FÖRORENADE MASSOR Tillståndsanskan Malmporten bilaga 2o . Uppdragsnr: 10198698 Malmporten Daterad: 2015-10-12 Plan fr hantering frorenade massor 2 (22) MALMPORTEN - PLAN FÖR HANTERING AV FÖRORENADE MASSOR KUND Sjöfartsverket 601 78 Norrkping KONSULT WSP Sverige A

Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA). I och med att undersökningsområdet ska bebyggas med bostäder kommer analysresultaten att jämföras med riktvärden för KM. Eftersom en del massor troligtvis kommer att schaktas u klassificering av avfall/massor åtgärdsutredning inom förorenade områden uppdragsledning eller byggledning av uppdrag kopplat till förorenade områden och/eller masshanterin Sedan rapporten gavs ut har dock en rad nya lagaroch regler tillkommit i Sverige och EU som påverkar bedömningen av farligt avfall. Rapporten hardärför uppdaterats. De uppdaterade bedömningsgrunderna ger förslag till principer för ett bedömningssystemsamt ger rekommendationer till haltgränser för klassificering av förorenade massor somfarligt avfall

Miljö under byggtiden Förorenad mar

Klassificering och hantering av jordmassor. Behandlingsklasser Hantering ≤MRR . Schaktmassor kan hanteras fritt inom eller utanför projektet. För att säkerställa en god hantering av eventuella förorenade massor har översiktliga miljötekniska markundersökningar gj orts de platser där det kommer att schaktas i jord Tillfällig uppläggning av förorenade massor. Generation Anläggning 20 . AMA MER. Tillfällig uppläggning av förorenade massor. Generation Tillfällig uppläggning av förorenade massor. Relaterade produkter i Byggkatalogen. Visa alla relaterade produkter i Byggkatalogen. Förorenade massor; Guide för handläggning av anmälan för nya bassängbad; Handläggarstöd vid energitillsyn; Idrottsanlaggningar; Informationsmaterial Artskydd; Kemikalier i förskolor; Kom till skott med kosttillskott; Legionella 2013-2014; Märkning av livsmedel; Skjutbanor; Tillfälliga externa boenden; Tillsyn av underhåll av. Om massorna flyttas till ett område och åtgärden är så pass stor att åtgärden kan bidra till att väsentligt ändra naturmiljön krävs att åtgärden godkänns av Länsstyrelsen. Om massorna klassas som över MRR, dvs. då avfallsmassornas på ett sätt kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är.

förorenade massor arbetas fram. Målgrupp: Miljöhandläggare. mars - okt En informationsbroschyr om hanteringen av förorenade schaktmassor tas fram. Målgrupp: Verksamhetsutövare som hanterar förorenade schaktmassor. maj Remiss av material. 6 nov Handläggning av rena och förorenade massor zink överstigande Avfall Sveriges2 rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA). I samma prov har dioxin uppmätts i en halt över KM men under MKM. Provet är uttaget på nivån 0-0,1 meter under markytan (m.u.my.) i fyllnadsmassor innehållande tegel, glas, bränt och skrot

Hjälp klassa förorenade massor - Entreprena

I en del av det nya golfbaneområdet (Figur 1) planeras förorenade jordmassor att återvinnas för användning som utfyllnads- och konstruktionsmaterial. De förorenade massorna som avses återvinnas inom golfbaneområdet lagras för närvarande inom det f.d. skjutbaneområdet i Kiruna. Återvinningen bedöms vara tillståndspliktig enligt 9 kap miljöbalken Atleverket i Örebro har tillstånd att mellanlagra, behandla och deponera förorenade massor där de huvudsakliga föroreningarna utgörs av oljor och metaller. Exempel på avfall kan vara från marksaneringar av industriområden och gamla bensinmackar Klassificering Benämning och avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927) Utgörs massorna av fyllnadsmassor, dvs av massor som tidigare tillförts platsen? oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan ha förorenat mark och grundvatten Jordmassor - avfall eller resurs? 21 november startade projektet Cirkulär hantering av förorenade massor. I Sverige läggs ca 2 miljoner ton jordmassor varje år på deponier på grund av att de klassas som förorenade

Förorenade områden - grund (digitalt klassrum

Det är beställaren av schaktjobbet som har ansvaret för att massorna hanteras på rätt sätt. Föroreningar. Innan ni påbörjar ett schaktningsarbete ska ni bedöma om det finns risk för att marken är förorenad. Följande frågor hjälper er att få en uppfattning om vad det är för typ av massor Rena massor Anges i MF miljö Förorenade massor Anges i MF miljö Terrass/Schaktbotten Schaktbotten Arbete för en konstruktion/ anläggning Arbete för att hantera förorenade massor Merkostnader för hantering av rena/förorenade massor utöver det som behövs för anläggningen anges i MF miljö övriga kostnader i MF mark Förorenade massor Marksanering och jordrening, efterbehandling av förorenad mark, innebär att med olika behandlingsåtgärder göra förorenad mark användbar för exempelvis bostadsändamål.Marksanering är ett för Sverige relativt nytt begrepp, till och med en helt ny bransch. I Sverige var cirka 500 personer sysselsatta med marksanering år 2007. Under 2007 framträdde branschen i Sverige alltmer som en.

Stöd för avfallskodning

Förorenade massor kommer att fraktas med lastfartyg till Stora Höggarn. På ön kommer de att mellanlagras på hårdgjorda ytor i avvaktan på behandling. Massorna kommer att provtas innan transport till ön eller efter ankomst. De kommer att lagras i olika högar efter typ av massor samt halt och typ av föroreningar Förorenade massor kan behandlas så att de går att återanvända i olika typer av markkonstruktioner. Massorna får nytt liv vid t.ex. vägbyggen eller i bullervallar. Vi har flera anläggningar i Sverige där vi erbjuder effektiva lösningar för marksanering Introduktion av förorenade områden finns i kapitel 3 och utfyllnad med förorenade massor har skett under lång tid och dessa områden kan idag kartläggning, klassificering av nedlagda deponier inom kommunen. EBH-stödet är i dagsläget (november 2011). Hantering av icke förorenade massor Berg- och jordmassor, som är vanligt avfall, kan transporteras till ett mellanlager för sena-re vidareutnyttjande till byggnadsmaterial eller till slutlig deponi. Enligt SFS 2001:1063 är ett mellanlager inte deponi, om lagringen inte blir längre än tre å

Förorenade massor - Vi tar emot shacktmassor - Svevi

 1. Blankett för deklaration av massor Mottagarplats: _____ 6. Kan massorna vara förorenade? Före arbetet påbörjas ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar påträffats. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbete
 2. Digitalisering för förorenade massor. Nyheter 11 december, 2019. Användning, klassificering och uppgradering Vägledning avfall i anläggningsarbeten - Hantering av massor i infrastrukturprojekt. 7 juli, 2016. Naturvårdsverket,.
 3. Alla massor som tas emot på anläggningen ska vara utan risk för negativ miljöpåverkan. Massornas ursprung, samt vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen måste klargöras. Schaktmassor som exempelvis kommer ifrån stadsmiljö, väg- eller järnvägsbankar eller andra potentiellt förorenade områden kan vara förorenade
 4. Karaktärisering av jord- och schaktmassor samt rena fraktioner från rivningar och renoveringar . Ifylles av leverantör och mottagare. 1. Uppgift om massornas ursprung. Kommun, adress/fastighetsbeteckning. Fastighetsägare. Nuvarande fastighetsanvändning Ev. tidigare fastighetsanvändning. Orsak till schaktning eller bortförsel av massor. 2
 5. massor än det som planeras grävas upp ska tas bort. Normalt krävs inte heller att föroreningens utbredning i sidled ska utredas vid schaktningar för ledningsdragningar. Detta kan emellertid variera från fall till fall beroende på bl.a. typ av förorening och markanvändning. Vid påträffande av markföroreningar behöver vanligtvis e
 6. ale

KM, MKM, MRR, IFA, FA etc

När är förorenade massor farligt avfall? - Kemakta Konsul

Lab 8 %. Återanvändning av rena fraktioner i förorenade massor. GeoArena 2014-10-15 11 12. Sortering - Gusum Morän Svart material (kol, koks, Svart material aska, träbitar, tegel) Brun morän 24,7 % Svart material Korrigerat efter siktning av fraktionen 30-150 mm: Återanvändning av rena fraktioner i förorenade massor Förorenade massor återanvänds ibland för anläggningsändamål. Utgångspunkten är att schaktmassor bör återanvändas så långt det är möjligt och därmed minska behovet av jungfruligt material, men det är viktigt att detta inte medför att föroreningar sprids och att massor hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet Länsstyrelserna i Mälardalen, Dalarna och Gotland bjuder in till årets Mälarlänsutbildning om förorenade områden. I år sker utbildningen i digital och interaktiv form. Utbildningen riktar sig till dig som inom dessa län jobbar med förorenade områden på en kommun eller länsstyrelse

Klassificering av avfall - Sammanfattning och slutsats av

Risk för förorenade massor? Innan schaktningsarbetet påbörjas och schaktmassorna återanvänds ska en bedömning ha gjords om det finns risk att föroreningar kan påträffas eller om massorna kan vara förorenade. Provtagning bör alltid ske om massorna exempelvis kommer från något av följande områden. Vägbankar, bangårdar eller. Mottagning av förorenade massor, Borås-Varberg spår- och kontaktledningsbyte. I projektet Herrljunga - Borås, Spårbyte och FJB kommer det uppstå behov av mottagning av förorenade överskottsmassor. Transport av massor från byggarbetsplatsen till mottagningsanläggningen ingår inte i denna upphandling Njudung Energi planerar, leder och utför undersökningar och saneringar av förorenad områden. Bortschaktade jordmassor behandlas och/eller deponeras. Till stor del sker omhändertagandet på Njudung Energis avfallsanläggning i Flishult, där även en deponi för farligt avfall finns

Förorenad jord VafabMilj

Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA). 5 Resultat 5.1 Fältobservationer I de fyra provtagningspunkterna belägna utanför det utfyllda området (SC1-3, SC8) består det översta jordlagret generellt av mullhaltig jord. Lera påträffades mellan cirka 0,5 och. - Klassificering av avfall/massor - Riskbedömning och åtgärdsutredning av förorenade områden - Tillståndsfrågor inom kommunal verksamhet eller industri - Erfarenhet från entreprenadbranschen och/eller erfarenhet från myndighets- och tillsynsarbete inom förorenade områden och hantering av avfall/massor Om svaret på någon av frågorna är ja bör provtagning av massorna ske. Vid osäkerhet om massorna är förorenade bör dock alltid provtagning ske. Tar du emot massor ska du försäkra dig om att ovanstående frågor är utredda Blankett för deklaration av massor. 6. Kan massorna vara förorenade? Före arbetet påbörjas ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar påträffats. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår eller har genomförts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor? NEJ* J. A* Under utbildningen Förorenade områden - grund får du en uppdatering om hur du gör korrekta granskningar och bedömningar. Du får aktuell kunskap inom utredning av förorenade områden och hantering av massor så att ditt tillsynsarbete kan underlättas

Massor av massor - Trafikverke

Att hantera förorenade massor fel innebär risk för både påverkan på miljön och människors hälsa liksom att projekt kan bli dyrare. Därför är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll samt att de hanteras rätt genom alla led från beställare via entreprenör till slutlig mottagare för att undvika att föroreningar sprids Vild deponi av förorenade massor i Göteborg. Foto: Chris Ceder. Askim: Dumpning av förorenade schaktmassor i grönområde Av Chris Ceder 15 maj, 2017 236 21. 2017. Göteborgs Stad går på offensiven med nästan dagliga tidningsartiklar och kommunikéer om bygget av den gröna och nära. Upphandlingsspecifik information Denna upphandling omfattar Mottagning av förorenade massor, Herrljunga - Borås, Spårbyte och FJB. Upphandlingen genomförs som en Öppen upphandling. Anbudet skall vara Trafikverket tillhanda senast 2020-04-20 23:59:00 Instruktione

 • Forza 6 apex.
 • Yosemite camping.
 • Disco grothusstr gelsenkirchen.
 • Toppa gummiplanta.
 • Hemsidor som vill samarbeta med instagram.
 • Mars choklad.
 • Religiös fanatism.
 • Hur fungerar en permanent magnet.
 • Åkerfräken.
 • Morotsmuffins espresso house recept.
 • World of warcraft 60 day game time digital code.
 • Anfasteröd gårdsvik ljungskile.
 • Isotretinoin erfahrungsberichte.
 • Konfiguration isomeri.
 • Reservdelar chevrolet pickup.
 • Алта фармасютикълс контакти.
 • Mrad eller moa.
 • Dödsolyckor i arbetet.
 • Retorik betyder.
 • Skriva testamente själv sambo.
 • Granat sten värde.
 • Queen ida and her zydeco band.
 • Ving min resa app.
 • Vilken typ av fjädring används vanligen på truckar?.
 • Nuk napp latex.
 • Medicinsk biologisk förklaringsmodell.
 • Fästingplockare trix.
 • 1 lutning på löpband.
 • Quizduell monatsquiz wird nicht angezeigt.
 • Devon rex till salu 2017.
 • Resa till rymden.
 • Stockholm3 testet kostnad.
 • Möss.
 • Quizizz svenska.
 • Relativitätstheorie für dummies.
 • Kalle lind p4.
 • Johan gunterberg ratsit.
 • Ersättning vigselförrättare.
 • Enchantment on sword.
 • C9 league of legends roster.
 • Tea party movement.